Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky GastroRex cz

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností GastroRex s.r.o. (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“).

Všeobecná ustanovení

Prodávající

Prodávajícím je společnost GastroRex s.r.o., IČ 27697100, se sídlem Tř. 2května 1536, 760 01 Zlín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 52749, zabývající se prodejem především gastrotechniky kupujícím. Další informace o prodávajícím jsou uvedeny v sekci „Kontakty“.

Kupující

Kupujícím je spotřebitel, nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí :

  • osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti)
  • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku)
  • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.)
  • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva prodávajícího s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito Obchodními podmínkami a jsou pro obě strany závazné. Kupující tyto Obchodní podmínky akceptuje učiněním objednávky zboží.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží.

Předmětem smlouvy jsou položky výslovně uvedené v návrhu kupní smlouvy – objednávce.

Prodávající se zavazuje dodat bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo vlastnostmi danými pro určitý druh zboží, vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR.

Objednání zboží

Kupující vyplní na www stránce prodávajícího předepsaný formulář „Nákupní košík“, a požadavek odešle e-mailem. Následující pracovní den bude kontaktován pracovníkem prodávajícího, který dojedná termín, místo dodání, způsob platby atp. Prodávající je pak oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem (tel., fax, e-mail)

Cena zboží

Všechny ceny jsou smluvní. Ceny uvedené na webové stránce prodávajícího www.gastrorex.cz jsou platné v okamžiku objednání a platí do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb, změny cen v případě změny dodavatelských podmínek, změny peněžních kurzů nebo nárůstu inflace. V ceně zboží není zahrnuta cena za dopravu, je-li místo odběru jiné, než adresa poboček prodávajícího (Praha, Zlín) a neobsahuje cenu za případnou montáž objednaného zařízení.

Místo plnění

Místem plnění je sklad poboček prodávajícího v ČR (Praha, Zlín). Pokud kupující požaduje dovézt zboží mimo uvedené místo plnění, hradí cenu za dopravu přepravci. Ceny za dopravu se odvíjí od místa určení, hmotnosti a objemu zboží. Zboží bude zasláno na adresu příjemce až po úplném zaplacení kupní ceny případně na dobírku.

Platební podmínky

Hotovostní platba při odběru zboží nebo převodem na základě vystavené zálohové faktury. Zboží bude vydáno po uhrazení celé kupní ceny. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve připsáním celé kupní ceny na účet prodávajícího nebo zaplacením hotově na pokladně před odebráním zboží ze skladu, dobírkou v případě dodání zboží na adresu zákazníka. U zboží cenově náročnějšího, nebo zboží vyráběného dle specifikace kupujícího na zakázku, může prodávající od kupujícího požadovat přiměřenou zálohu na objednané zboží. V případě neodebrání zboží do 40-ti dnů od vyzvání kupujícího prodávajícím (telefonicky nebo e-mailem), že je zboží připraveno k odběru, tato záloha propadá jako smluvní pokuta za neodebrané zboží.

Dodací lhůta

U zboží, které je skladem, bude zboží připraveno k odběru od druhého pracovního dne od potvrzení - autorizace objednávky. Pro kupujícího bude rezervováno dalších 5 prac.dnů. Pokud kupující v této lhůtě zboží nevyzvedne a nedomluví jiný termín odběru, není prodávající povinen zboží déle držet a může takové zboží prodat jiným zákazníkům.U zboží, které není skladem, bude termín dodání upřesněn prodávajícím přiměřeně k termínu sdělenému prodávajícímu jeho dodavatelem. Tento termín odsouhlasí s kupujícím. Dodací lhůta běží od zaplacení požadované zálohy pokud je vyžadována, od zaplacení zálohové faktury nebo od autorizace objednávky kupujícím-pokud není vyžadována záloha.

Záruční podmínky pro obchodníky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR.  Jako záruční list slouží nákupní doklad. Záruka pro soukromé osoby je 24 měsíců dle Občanského zákoníku, pro podnikatelské subjekty se řídí dohodou. Záruka se nevztahuje na vady způsobené přepravou ze skladu GastroRex, přírodními živly (voda, oheň,blesk), neodbornou manipulací, nesprávným užíváním, zanedbáním péče či nesprávnou péči o výrobek, na díly podléhající běžnému opotřebení (těsnění,žárovky,…….) a v důsledku událostí, které Společnost nemůže ovlivnit (přepětí v el. síti, agresivní prostředí…)

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 9. 2011 a ruší předchozí znění VOP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.